Ing. Wernerová Eva (1960)

image

Date and place of birth
Piešťany

Place of activity
Piešťany

Type of authority
Krajinná architekta, autorka projektu revitalizácie potoku Dubová, dlhoročná poslankyňa Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany.

Biography
Je absolventkou Mendelovej univerzity v Brne, odbor krajinná architektúra. Je členkou Slovenskej komory architektov, Spoločnosti pre krajinnú a záhradnú tvorbu. V roku 2008 získala Cenu za architektúru CE.ZA.AR ako spoluautorka projektu revitalizácie potoka Dubová. Spolupracovala pri tvorbe centrálnej mestskej zóny a parku na Nitrianskej ulici. S veľkým úspechom sa stretla aj kniha O piešťanských stromoch, ktorej je spoluautorka. Pracuje v súkromnom projektovom ateliéri, spolupracuje v oblasti ochrany prírody. Jej ateliér sa podieľal na rekonštrukcii barokovej záhrady Bratislavského hradu, ktorá bola v r. 2016 sprístupnená verejnosti. Nezanedbateľná je aj jej činnosť v oblasti aktívneho voľného času detí, mládeže a dospelých - stála pri obnove skautingu po r. 1989 v Piešťanoch. Viacero volebných období bola aktívnou poslankyňou mestského zastupiteľstva a členkou komisií. V r. 2016 sa vzdala poslaneckého mandátu.

Links


Top