Nová expozícia múzea Gotický kostol "Starý kláštor"

V roku 2017 a začiatkom roku 2018 s podporou Fondu na podporu umenia v Balneologickom múzeu Imricha Wintera v Piešťanoch reinštalovali - zmenili časť expozície histórie venovanej gotickému kostolu v polohe Starý kláštor. Ich cieľom bolo prezentovať verejnosti archeologicko-historické poznatky päťročného výskumu lokality - pozostatkov gotického kostola a prikostolného cintorína z 11. - 17. storočia. Pri tvorbe expozície vychádzali z hodnotenia archeologických nálezov a situácií zistených výskumom zrúcaniny kostola - torza nadzemnej časti a zisteného priebehu základov stavby. Starý kláštor a je národnou kultúrnou pamiatkou a najstaršou stavbou v Piešťanoch - jedinou známou stredovekou stavbou.

V expozícii sú vystavené drobné nálezy - šperky, kovania, keramika, mince, ale aj stavebný materiál gotického kostola. Expozíciu dopĺňa model kostola, ktorého autorom je Mgr. art Marek Kvetan. Na základe poskytnutých podkladov a konzultácie s historičkou Bibianou Pomfyovou sa mu modelom podarilo zrekonštruovať vzhľad stavby v období gotiky - v druhej polovici 14. storočia. Návštevníci tak získajú presnejšiu predstavu, ako táto unikátna piešťanská pamiatka vyzerala. Vystavené sú aj zvyšky stavebných prvkov - fragmenty kamennej i keramickej dlaždice, gotická tehla, vzorky omietky, fragmenty kamenných architektonických článkov - rebier klenby, konzola, fragment pastofória, ale i jediný fragment kamennej plastiky objavený počas archeologických výskumov. V ďalšej časti sú to drobné šperky a súčasti odevu (rôzne kovania a pracky). Expozíciu graficky dotvoril Stanislav Jendek - fotograf a grafik.

Zdroj a foto: Facebook Balneo Múzeum

Top