Čo čaká občanov po testovaní

V prípade, že váš test je NEGATÍVNY:

 • od pondelka 2. novembra pre vás prestáva platiť zákaz vychádzania, a teda sa môžete slobodne pohybovať.
 • Naďalej platí zákaz zhromažďovania, takže ani s negatívnym testom sa nemôžete združovať v skupine viac ako šiestich ľudí.
 • Od pondelka sa môžete pohybovať aj mimo svojho okresu, ísť nakúpiť aj oblečenie alebo ísť do kníhkupectva, čiže nakupovať v ktoromkoľvek obchode. Môžete ísť aj na manikúru či ku kaderníčke.
 • Certifikát, ktorý ste dostali na odberovom mieste, je potrebné nosiť so sebou a v prípade kontroly sa ním preukázať. Odfotený certifikát pri kontrole nebudú akceptovať.

Stále platí, že reštaurácie, puby či kaviarne môžu podávať jedlo a nápoje iba na terase alebo vám ich zabalia domov.

V prípade, že ste mali POZITÍVNY test:

 • Hneď po prijatí pozitívneho výsledku idete do domácej karantény.
 • Pokiaľ izoláciu strávite doma, musia ju absolvovať aj ľudia, ktorí s vami žijú. Čiže aj tí, ktorí mali test negatívny.
 • O tom, že ste mali pozitívny výsledok, musíte informovať svojho lekára, a to buď telefonicky, cez mail, či SMS-kou. V prípade potreby vám vystaví PN-ku. Následne si pravidelne sledujte zdravotný stav.
 • Karanténu je možné ukončiť po druhom kole celoplošného testovania (predbežne má byť ďalší víkend) v nadväznosti na zrušenie zákazu vychádzania, a to v prípade, ak ste za posledné 3 dni nemali klinické príznaky alebo úzky kontakt s chorou alebo pozitívnou osobou na Covid-19.
 • Ak si medzitým dáte urobiť PCR test a bude negatívny, môžete ukončiť karanténu tiež.
 • Ak ste mali pozitívny výsledok v prvom kole, ostávate v karanténe a do druhého kola testovania nejdete.
 • Karanténa vám končí súbežne s ukončením zákazu vychádzania po druhom kole celoplošného testovania, a to v prípade, ak ste bezpríznakový. Zákaz vychádzania má byť ukončený 15. novembra

 

V prípade, že ste sa NEZÚČASTNILI testovania:

 • Do 8. novembra (nedeľa) v čase od 5:00 do 1:00 nasledujúceho dňa pre vás platí zákaz vychádzania.
 • Cesta do práce bez negatívneho testu nie je umožnená. Môžete si ale so zamestnávateľom dohodnúť prácu z domu, ak vám to povaha vašej práce umožňuje. Bez negatívneho testu sa do prírody nedostanete.
 • Bez negatívneho testu si bude možné počas zákazu vychádzania zabezpečiť nevyhnutné základné životné potreby ako nákup potravín, liekov, drogérie, pohonných hmôt či krmiva pre zvieratá.
 • Výnimka sa týka aj cesty do zdravotníckeho zariadenia s cieľom neodkladného lekárskeho vyšetrenia alebo preventívnej prehliadky vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzným a cestu späť.
 • Výnimka platí i pre deti do desať rokov.
 • Rovnako možno ísť bez negatívneho testu na pohreb blízkej osoby, uzavrieť manželstvo, či ísť na krst. Platí to aj pri ceste s cieľom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na ňu odkázaný.
 • Výnimka je aj na prechádzku so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta bydliska a na cestu s cieľom starostlivosti o hospodárske zvieratá.
 • Zákaz vychádzania neplatí ani pre ľudí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 a majú o tom doklad nie starší ako tri mesiace. Rovnako pre tých, ktorým bolo diagnostikované v období od 1. augusta do 15. októbra 2020.
 • Výnimku zo zákazu majú aj osoby, ktorých zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožní vykonanie testu. Platí aj pre ľudí so stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutím, ľudí so závažnou poruchou autistického spektra alebo ľudí s ťažkým, vrodeným alebo získaným imunodeficitom, ako aj pre onkopacientov.

 

Nezabúdajme však, že Vláda SR  predĺžila obmedzenie pohybu na Slovensku až do 8. novembra.

Toto opatrenie sa nevzťahuje na:

 • osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku testu. 
 • osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku PCR testu vykonaným počas trvania zákazu podľa tohto uznesenia;
 • cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb, ako je nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska a cestu späť;
 • cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia alebo preventívnej prehliadky, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným a cestu späť;
 • cestu na vykonanie PCR testu na ochorenie COVID-19 a cestu späť;
 • cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť;
 • cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť;
 • cestu osoby so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta bydliska a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu späť;
 • dieťa do desiatich rokov veku;
 • cestu dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku a materskej školy a cestu späť;
 • cestu žiaka nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka základnej školy a žiaka základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelá­vacími potrebami vo všetkých ročníkoch do a zo základnej školy;
 • cestu dieťaťa a žiaka do a zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie;
 • osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace alebo osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta do 15. októbra;
 • osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19;
 • osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie;
 • osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra;
 • osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit;
 • onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napríklad onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby;
 • osoby, ktoré majú v čase celoplošného testovania antigénovými testami certifikovanými na území EÚ na ochorenie COVID-19 nariadenú izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast.

(Zdroj: ÚVZ SR)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Top