Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - VÚRV: Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Figur

Kategorie
Institutionen

Adresse
Bratislavská, 122
Piešťany
921 68


Tel.: +421 33 / 794 72 38 (ústredňa), +421 33 / 794 72 39 (ústredňa), +421 33 / 794 70 00

riaditeľ, Ing. Pavol Hauptvogel, PhD.
Tel.: +421 33 / 794 72 72
E-mail: pavol.hauptvogel@nppc.sk, riaditel.vurv@nppc.sk

Beschreibung
Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch (ďalej VÚRV Piešťany) bol zriadený Vyhláškou ministra pôdohospodárstva č. 71/1951/ÚV zo dňa 3. 5. 1951 s účinnosťou od 1. 3. 1951 pod názvom "Oblastný rezortný výskumný ústav rastlinnej výroby" v Borovciach pri Piešťanoch (od r. 1956 sú sídlom ústavu Piešťany). Ústav súčasne prevzal hospodárstvo v Borovciach o výmere 410,41 ha poľnohospodárskej pôdy. Ústav od svojho vzniku prešiel viacerými organizačnými zmenami, pričom jeho súčasťou boli i experimentálne bázy v Borovciach, Hurbanove - Sesíleši, Ľubietovej a Medziháji.

Organizačne bol ústav v roku 1951 pobočkou Výskumného ústavu rastlinnej výroby v Prahe-Ruzyni s pôsobnosťou pre Slovensko. V roku 1953 prešiel do Slovenskej akadémie vied (SAV) v Bratislave, v roku 1959 do Pobočky Československej akadémie poľnohospodárskych vied v Bratislave, v roku 1962 do Ústredia poľnohospodárskeho výskumu pri Povereníctve SNR pre pôdohospodárstvo v Bratislave a v roku 1968 do Slovenskej poľnohospodárskej akadémie (SPA). Od zániku SPA bol ústav priamo riadený XI. odborom Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SR.
V súlade s dlhodobou koncepciou poľnohospodárskeho výskumu na Slovensku sa VÚRV v rokoch 1954-1962 podieľal na vytváraní nových špecializovaných vedecko-výskumných pracovísk a vedeckých ustanovizní, keď z jeho niektorých útvarov a pracovných kolektívov boli postupne vytvorené Laboratórium ochrany rastlín (1954, neskôr Ústav experimentálnej fytopatológie a entomológie SAV v Ivánke pri Dunaji), Laboratórium pôdoznalectva (1960, v súčasnosti Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislave), Výskumný ústav kukurice v Trnave (1962, v súčasnosti Zeainvent, s.r.o. Trnava) a Výskumný ústav lúk a pasienkov v Banskej Bystrici (1962, v súčasnosti Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva ako súčasť CVRV).
V roku 1964 sa ústav stal celoštátnym gesčným výskumným pracoviskom pre poľné krmoviny a jediným výskumných pracoviskom pre ovocné dreviny na Slovensku. V roku 1970 bol ústav rozdelený na štyri plodinové útvary (sektory): pre poľné krmoviny, obilniny, ovocinárstvo a zeleninárstvo, ktoré sa členili na oddelenia podľa vedných odborov.
V roku 1977 bol VÚRV Piešťany v súlade s rozhodnutím nadriadených orgánov zabezpečiť prepojenie výskumu so šľachtením a semenárstvom organizačne začlenený do Výrobno-hospodárskej jednotky (VHJ) SLOVOSIVO, vedecko-výrobného združenia pre šľachtenie a semenárstvo. Súčasne bolo k ústavu pričlenených 9 šľachtiteľských staníc (ďalej ŠS): Sládkovičovo, Solary, Horná Streda, Radošina, Špačince (predtým Borovce), Vígľaš-Pstruša, Malý Šariš, Levočské Lúky a Trebišov. Ústav sa tak stal najväčšou inštitúciou pre výskum a šľachtenie na Slovensku.
V rámci reorganizácie boli v roku 1977 z VÚRV Piešťany vyčlenené dva veľké útvary - pre výskum a šľachtenie ovocných drevín a zeleniny a z nich vytvorené samostatné ústavy - Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín v Bojniciach (v súčasnosti Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín, a.s. Bojnice) a Výskumný ústav zeleniny v Hurbanove.
Na základe rozhodnutia ministra poľnohospodárstva a výživy SR bol VÚRV Piešťany od 1. 1. 1989 vyčlenený zo štruktúry VHJ Slovosivo a stal sa príspevkovou organizáciou priamo riadenou Ministerstvom pôdohospodárstva SR. Súčasne bolo od ústavu oddelimitovaných šesť z deviatich šľachtiteľských staníc a v rámci ústavu zostali len ŠS Malý Šariš, Vígľaš-Pstruša (neskôr boli pretransformované na Výskumno-šľachtiteľské stanice) a Špačince (k 1. 1. 1997 bola ŠS zlúčená s Účelovým hospodárstvom Borovce do Výskumno-šľachtiteľskej stanice so sídlom v Borovciach a následne k 1. 1. 2005 pretransformovaná na Výskumné pracovisko Borovce). K 1. 1. 2005 boli k VÚRV pričlenené VÚTPHP Banská Bystrica a Oblastný výskumný ústav agroekológie Michalovce a k 1. 1. 2006 i Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky Bratislava.
Od 1. 1. 2006 sa rozhodnutím MP SR VÚRV Piešťany stal súčasťou Slovenského centra poľnohospodárskeho výskumu so sídlom v Nitre a od 1. 2. 2009 je súčasťou štátnej príspevkovej organizácie Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany, priamo riadenej Ministerstvom pôdohospodárstva SR.

V súčasnosti je výskumná činnosť VÚRV Piešťany v oblasti technologického výskumu prioritne zameraná na: regulovanie faktorov podmieňujúcich a ovplyvňujúcich kvantitu a kvalitu úrod hlavných poľných plodín; udržateľné zlepšovanie a optimalizovanie pestovateľských systémov a technológií v rastlinnej výrobe, vrátane integrovaných, alternatívnych a ekologických foriem; udržateľnú produkciu biomasy a spôsobov jej využitia pre energetické a nepotravové účely; ekologizáciu a biologizáciu rastlinnej výroby a na výskum vplyvu a dôsledkov klimatických zmien na priebeh produkčného procesu rastlinnej výroby a možnosti adaptácie poľnohospodárstva na tieto zmeny.
V oblasti geneticko-šľachtiteľského výskumu sa VÚRV zameriava na analýzu genotypov a fenotypov rastlín, vzťahy medzi nimi a tvorbu nových biologických materiálov so zlepšenými vlastnosťami s využitím progresívnych metód; biotechnologické postupy aplikovateľné v rastlinnej výrobe a poľnohospodárstve, vrátane modifikácií genómov rastlín; geneticky podmienenú toleranciu a rezistenciu rastlín proti nepriaznivým faktorom prostredia; zlepšovanie kvality, bezpečnosti a funkčnosti potravinových zdrojov a na testovanie geneticky modifikovaných rastlín.
VÚRV Piešťany zabezpečuje a v podmienkach Slovenskej republiky koordinuje zhromažďovanie, štúdium, ochranu a využitie genofondu rastlín pre poľnohospodárstvo a výživu (na VÚRV je vybudovaná Génová banka semenných druhov plodín Slovenskej republiky) a súčasne skúma mimoprodukčné a krajinotvorné funkcie rastlinnej a poľnohospodárskej výroby.
Súčasne ústav zabezpečuje transfer a realizovanie poznatkov a výsledkov výskumu a vývoja do praxe, poradenskú, hodnotiacu a projektovú činnosť, prípravu stratégií, prognóz, koncepcií, expertíz, štúdií, návrhov a syntéz v oblasti všeobecnej a špeciálnej rastlinnej výroby, získavanie, poskytovanie a šírenie vedecko-technických informácií, edičnú a informačnú činnosť, národnú a medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu, vzdelávaciu činnosť a ďalšie aktivity.
Výskumná činnosť ústavu je prioritne orientovaná na obilniny a olejniny, nasledujú poľné krmoviny, strukoviny a niektoré špeciálne plodiny. Výskumno-šľachtiteľské stanice VÚRV Vígľaš - Pstruša a Malý Šariš šľachtia ozimnú pšenicu, ovos, tritikale a mak.

Schlüsselwörter
inštitúcie, výskumné ústavy, rastlinná výroba

Top