Fond na podporu kultúry národnostných menšín - KULTMINOR

Figur

Adresse
Cukrová 14,
Fond na podporu kultúry národnostných menšín
811 08 Bratislava


Tel.: +421 2/ 593 24 288, +421 2/593 24 288
E-mail: kultminor@kultminor.sk

Beschreibung
Fond na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „fond“) je zriadený zákonom č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín.
Fond je nezávislá verejnoprávna inštitúcia, ktorej poslaním je podporovať a stimulovať kultúru národnostných menšín v oblasti kultúrnych a vedeckých aktivít národnostných menšín, najmä vytváraním podporných mechanizmov pre tvorbu a šírenie kultúrnych a vedeckých hodnôt. Realizáciou svojho poslania fond prispieva k uskutočňovaniu kultúrnej politiky Slovenskej republiky a Európskej únie v oblasti podpory rozvoja národnostných menšín.

Fond ako verejnoprávna inštitúcia:
dbá o rozvoj kultúrno-osvetovej činnosti v oblasti interkultúrneho dialógu a národnostných menšín,
podporuje divadelné, hudobné, tanečné, výtvarné a audiovizuálne umenie,
rozvoj literárnej, nakladateľskej a vydavateľskej činnosti v danej oblasti,
zachováva a ochraňuje rozvoj identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín,
podporuje výchovu a vzdelávanie v oblasti práv národnostných menšín,
utvára podmienky pre rozvoj interkultúrneho dialógu a pre lepšie porozumenie medzi občanmi slovenskej
národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a etnickým skupinám,
podporuje vedecké aktivity v danej oblasti podľa § 1 ods. 1 zákona o fonde.

Pre uvedené oblasti v rámci štruktúry podpornej činnosti poskytuje fond podporu vo forme dotácií a štipendií.

Riaditeľom Fondu na podporu kultúry národnostných menšín je Norbert Molnár.


Top