Materská škola Krakovany

Classification
kindergarten

Adress
Hrádze 480/9,
Krakovany
922 02

riaditeľka MŠ, Štefanková Andrea
Tel.: +421 33 77 98 431
E-mail: ms@krakovany.sk

Description
Materská škola v Krakovanoch podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvoja schopností a zručností. Utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.
Pracuje sa tu podľa vlastného Školského vzdelávacieho programu Prvé krôčiky za poznaním, vypracovaného podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie. Venuje pozornosť na rozvíjanie kompetencií detí v oblasti informačných a komunikačných technológií.
Materská škola je dvojtriedna. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od dvoch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Poskytuje aj možnosť poldenného pobytu detí.
Umiestnená je v účelovej budove , ktorá bola postavená v roku 1986. Je to jednoposchodová budova. Na prízemí je trieda mladšej skupiny predelená s jedálňou a spálňou. Každé poschodie má 3 WC s umyvárňou. Na poschodí je trieda staršej skupiny so spálňou a jedálňou.
Školský dvor je priestranný, zatrávnený s bohatou zeleňou, s dvoma pieskoviskami, s preliezačkami, futbalovým ihriskom, dreveným domčekom, hojdačkou a šmýkačkami.
Materská škola je otvorená denne od pondelka do piatku v čase od 6.30 hod do 16.30 hod.


Top