DetailyHurban Jozef Miloslav (1817 - 1888)

obrázok

Narodený
19. 03. 1817, Beckov

Dátum a miesto úmrtia
21. 02. 1888, Hlboké

Pôsobnosť
Brezová pod Bradlom, Hlboké

Typ autority
Vlastenec, spisovateľ, prozaik, popredný predstaviteľ štúrovského hnutia, evanjelický farár.

Citácia
http://www.skonline.sk/lokalita_mesto.php?id=944,http://www.stur.sk/osoby/hurban.htm

Životopis
Narodil sa 19. 3. 1817 ako syn evanjelického farára, od ktorého dostal prvé základy vzdelanosti. V čase jeho štúdií sa začína naplno rozvíjať národné uvedomenie slovenských študentov. Študoval v Trenčíne a na evanjelickom lýceu v Bratislave. Tu sa spoznal s Ľ. Štúrom, ktorý ho výrazne ovplyvnil v jeho dovtedajšom svetonázore. Priateľstvo s Ľ. Štúrom vyvolalo obrat v jeho zmýšľaní. Pri pamätnom výlete študentov na Devín v roku 1836 prijíma meno Miloslav a začína uverejňovať svoje literárne práce. Po ukončení štúdií nastupuje ako kaplán v Brezovej pod Bradlom, púšťa sa s nadšením do národno uvedomovacej a ľudovo výchovnej práce. Prebúdza národné povedomie ubiedeného ľudu a ukazuje na cestu, ako žiť kultúrnejšie. Podieľa sa na vypracovaní „Prestolného prosbopisu cisárovi“, ktorý možno charakterizovať ako prvé organizované vystúpenie formujúcej sa slovenskej inteligencie proti maďarizácii. Odchádza do Hlbokého, kde si ho vyvolili za farára. Tu pôsobí až do svojej smrti (21. 2. 1888). V Hlbokom sa stretáva s Ľ. Štúrom, M. M. Hodžom a ďalšími vlastencami, aby sa dohodli o uzákonení spisovnej slovenčiny, ktorej základ tvorili stredoslovenské nárečia. Zúčastňuje sa organizácie politického, kultúrneho života štúrovcov, píše prózu, kritiky, štúdie. Bol aktívnym členom Tatrína (1844). Od roku 1846 začal vydávať časopis Slovenské pohľady na vedy, umenia a literatúru. V máji 1848 spolupracoval pri koncipovaní Žiadostí slovenského národa. Počas revolučného hnutia 1848 / 49 bol predsedom Slovenskej národnej rady a vedúcou osobnosťou povstania. V roku 1861 bol spolutvorcom Memoranda národa slovenského, spoluzakladateľom Matice slovenskej (1863) a Slovenskej národnej strany (1871). Je vedúcou osobnosťou národného pohybu v roku 1848 a stojí v čele všetkých významných podujatí slovenského života v 2. polovici 19. storočia. Rozvinul bohatú literárnu činnosť.
Po tejto osobnosti je nazvaná jedna z ulíc v Piešťanoch.

Odkazy

Knihy (16)


Top