DetailyZákladná škola s materskou školou Chtelnica

obrázok

Adresa
Námestie 1. mája, 3
Chtelnica
922 05

riaditeľ školy, PaedDr. Hipík Andrej
Tel.: +421 911 494 444, +421 911 878 027, +421 33 77 94 213
E-mail: zschtelnica@gmail.com

Popis
Základná škola v Chtelnici sa nachádza uprostred dediny, na okraji kedysi rozsiahleho anglického parku so vzácnymi cudzokrajnými drevinami a dnes už zanedbaným rybníkom na chov kaprov. Koruny vysokých stromov hlavne v jarnom a jesennom období vytvárajú farebnú kulisu školy. Cez jej otvorené okná je od včasného rána počuť spev vtákov. Sem-tam zavíta na obločnú rímsu i hrdzavá veverička, aby potešila žiačikov neboráčikov pri písaní previerky.
ZŠ navštevujú školopovinní žiaci nielen z Chtelnice, ale i zo susedných obcí - Nižnej, Lančára, Kočína a od 5. ročníka i z Lopašova. V súčasnosti má škola okolo 400 žiakov, ale kapacita školy je až 600 žiakov. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje 25 pedagogických zamestnancov, riadny chod školy pomáha zabezpečovať aj 7 prevádzkových zamestnancov a 4 pracovníčky v školskej jedálni.
Podobne ako iné základné školy aj chtelnická ZŠ prechádza svojím vývojom. Treba však konštatovať, že si už dlhodobo udržuje kredit kvalitnej výchovno-vzdelávacej inštitúcie, o čom svedčia mnohí jej absolventi, ktorí dosahnúc dobré základy mohli úspešne študovať na rôznych vysokých školách, ale aj žiaci uplatnení v odborných profesiách alebo remeselnej výrobe. Zvlášť výborne sa jej žiaci každoročne umiestňujú v rôznych predmetových súťažiach a olypiádach- okresných, krajských, ale i celoslovenských kolách geografickej, chemickej, matematickej, recitačnej, výtvarnej. Priestor dostáva i šport. Škola je zameraná na futbalovú prípravu, ale podporu majú všetky druhy kolektívnych športov i atletika. V areáli školy sa nachádzajú tiež tenisové kurty a nové multifunkčné ihrisko. V súčasnosti má škola ambíciu stať sa modernou vzdelávacou inštitúciou s kvalitným vybavením a moderným spôsobom výučby. V snahe motivovať žiakov k väčšej snahe po získaní poznatkov sa v škole zriadilo nové jazykové laboratórium, nová školská knižnica a multifunkčná trieda pre 1. stupeň.
Žiaci sa učia v 17 triedach, ale i v odborných učebniach výtvarnej a hudobnej výchovy, fyziky a chémie, v učebni výpočtovej techniky, i v dvoch telocviční. Život žiakov v škole je pestrý vďaka rôznym záujmovým krúžkom zameraným na rozvoj telesnej zdatnosti, na rozšírenie vedomostí, na prehĺbenie vzťahu k prírode, na rozšírenie jazykových znalostí, na rozvoj estetického cítenia, na prehĺbenie poznatkov a zručností pri práci s počítačom. Svoj talent môžu žiaci rozvíjať aj v tanečnom, výtvarnom a hudobnom odbore ZUŠ z Vrbového, ktorá má v škole prenajaté priestory.


Top