Prof. Kumprecht Ladislav, DrSc. (1905 - 1991)

obrázok

Narodený
05. 09. 1905, Uherský Brod

Dátum a miesto úmrtia
08. 09. 1991, Piešťany

Pôsobnosť
Piešťany, Trnava, Trenčín, Brno

Typ autority
Publicista, vedecký pracovník, autor viacerých odborných článkov, vysokoškolský pedagóg.

Citácia
Piešťanský týždeň, 20. 9. 2005, č. 38, s.17.

Životopis
Po skončení štúdia na Prírodovedeckej fakulte T. G. Masaryka v Brne pôsobil na viacerých školách v Trnave, Trenčíne a v Piešťanoch. Publikoval populárno - vedecké články, zostavil učebnice pre poľnohospodárske školy. V roku 1962 bol odborným asistentom na katedre biológie Pedagogickej fakulty UK v Bratislave so sídlom v Trnave. Okrem odborných príspevkov týkajúcich sa biocenóz piešťanského okolia, sa zaoberal hlavne prevenciou pohybovej sústavy a problémami únavy. Je autorom Biológie dieťaťa - skrípt pre pedagogické fakulty. Profesor Ladislav Kumprecht sa po celý život usiloval o zvýšenie vzdelanostnej úrovne mládeže. Bol vzorom obetavosti, usilovnosti, skromnosti a prirodzenej lásky k blížnemu - vždy ochotný pomôcť v pravý čas. Mnohí jeho žiaci kráčali v jeho šľapajach. Aj jeho syn, Dr. Ivan Kumprecht, CSc., sa venoval problematike využitia probiotických a enzymových preparátov vo výžive hospodárskych zvierat. Obaja sa stali medzinárodne uznávanými osobnosťami.


Top