Doc. Srvátka Dušan (1946)

obrázok

Narodený
21. 08. 1946, Piešťany

Pôsobnosť
Piešťany, Prešov

Typ autority
Umelec (maliar, sochár...)

Citácia
https://www.pulib.sk/web/data/pulib/obsah/00000576/subory/o_autorovi.pdf

Životopis
Narodil sa v r. 1946 v Piešťanoch. Po ukončení strednej Školy úžitkového výtvarníctva v Bratislave pokračoval v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (študijný odbor maľba), kde po ukončení získal v r. 1971 titul akademický maliar. Krátko po absolvovaní štúdia nastúpil v r.1972 ako odborný asistent na Katedru výtvarnej výchovy Filozofickej fakulty UPJŠ, po jej transformácii v r. 1978 pôsobil naďalej na Katedre výtvarnej výchovy na Pedagogickej fakulte UPJŠ do r. 1996. V roku 1988 sa habilitoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na docenta vo vednom odbore: 82-16-9 Výtvarné umenie – maľba. V rokoch 1990-2012 bol vedúcim Katedry výtvarnej výchovy a umenia, postupne na Pedagogickej fakulte PU, neskôr na FHPV PU do r. 2010, kedy sa KVVU stala súčasťou Filozofickej fakulty na Inštitúte hudobného a výtvarného umenia PU. Mimoriadne záslužná a plodná je jeho umelecká tvorba vo vzťahu k Prešovskej univerzite. Priebežne vytvoril logá pre Fakultu humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove (1997), realizoval insígnie FF PU podľa R. Pribiša, logo Fakulty zdravotníctva Prešovskej univerzity, nové logo PU (2006), logo Katedry výtvarnej výchovy a umenia (2006), logo k 15. výročiu založenia PU v Prešove (2011). Je autorom žezla a insígnií Prešovskej univerzity, žezla a insígnií Fakulty zdravotníctva Prešovskej univerzity, vytvoril reťaz a insígnie pre Vysokú školu medzinárodného podnikania v Prešove (2007), insígnie pre Fakultu manažmentu PU, Fakultu športu PU a Pravoslávnu bohosloveckú fakultu PU (2007). V tom istom roku realizoval aj žezlá pre Pedagogickú fakultu PU, Fakultu športu PU, Fakultu manažmentu PU a Pravoslávnu bohosloveckú fakultu PU. Žezlo, insigniu a medailu pre Vysokú školu medzinárodného podnikania v Prešove vytvoril v r. 2008. Je autorom 6 portrétov dekanov Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity (olej, 80x60 cm, 1997) a 9 portrétov dekanov FF PU (olej, 80x60 cm). Realizoval grafickú úpravu a fotografie Reprezentačnej publikácie PU a grafickú úpravu publikácie „Decénium FHPV PU (2007). Vytvoril tiež pamätnú medailu k 750. výročiu Prešova, pamätné medaily k 80. výročiu Červeného kríža na Slovensku, pamätnú plaketu k 10. výročiu Ústavného súdu Slovenskej republiky. Je významným výtvarným umelcom v rámci regiónu a Slovenska.
Svoje diela prezentoval na samostatných a kolektívnych výstavách doma a v zahraničí (Česko, Poľsko, Japonsko, Kuba, Ukrajina, Nemecko, Francúzsko, Rumunsko, Maďarsko, Taliansko, Anglicko, Kanada). Zúčastnil sa na mnohých umeleckých sympóziách a plenéroch v Nemecku, Česku a na Slovensku. Jeho diela sú zastúpené v umeleckých zbierkach galérií v zahraničí (Osaka, Japonsko; Toronto, Kanada; Cottbus, Nemecko; Karviná, ČR; Třinec, ČR) a na Slovensku (Šarišská galéria v Prešove, Východoslovenská galéria v Košiciach, Tatranská galéria v Poprade, Spišské múzeum v Levoči, Vlastivedné múzeum v Trebišove, Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku, Slovenská národná galéria – Kaštieľ Strážky, Novohradská galéria v Lučenci). Za jeho činnosť mu bola udelená Cena mesta Prešov za rok 2008 a Cena mesta Prešov - Úrad primátora, Odbor kultúry 2009. V r. 2014 realizoval súbor ilustrácií ZRENIE I. ku Goetheho básňam vo výbere a preklade Ladislava Šimona v zbierke SLASŤ A BÔĽ. V r. 2015 je to 11 ilustrácií ZRENIE II. k poézii Heinricha Heineho PIESNE A VZDYCHY.


Top