Prof. PhDr. Ruttkay Alexander, DrSc. (1941)

obrázok

Narodený
24. 04. 1941, Budapešť

Pôsobnosť
Nitra

Typ autority
Významný slovenský archeológ, bývalý riaditeľ Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre, popredný pedagóg, čestný občan mesta Piešťany.

Citácia
Osobnosti mesta Piešťany 2. 2004. (Piešťany: ProPolis, Mestká knižnica, 2004, s. 5.)
https://www.ta3.com › clanok › portret-archeologa-alexandra-ruttkaya

Životopis
Archeológ, dlhoročný riaditeľ Archeologického ústavu SAV v Nitre. Detstvo prežil v Piešťanoch, na tunajšom gymnáziu v roku 1958 aj maturoval. Na vysokej škole sa špecializoval na obdobie sťahovania národov a národné dejiny (Slovanov). V rokoch 1968 - 1975 realizoval terénny výskum na Ducovom - Kostolci, veľmožskom dvorci a pohrebisku s rotundou z 9. stor. n. l., ako aj hradisku velaticko - baierdorfskej kultúry z doby bronzovej. V roku 1973 preskúmal v polohe Hradište v katastri obce Hubina zemepanský hrádok z 12. - 13. storočia a neskorolaténske osídlenie z mladšej doby železnej. V rokoch 1974 - 1980 upriamil pozornosť pod vrchom Marhát na polohu Jurko, kde odkryl základy rotundy a pohrebiska z 11. - 13. storočia. V roku 1975 v katastri obce Banka zdokumentoval zásobnicové objekty z 11. - 13. storočia. V roku 1981 začal výskum na Detvianskej ulici č. 9 v Piešťanoch, kde v blízkosti gotického kostola preskúmal pohrebisko z 12. - 13. storočia a v tomže roku v Moravanoch nad Váhom doložil stredoveké jadro horného kostola zo 14. storočia. V roku 1990 spoluzakladal piešťanskú sekciu Veľkomoravskej spoločnosti.
Prof.PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc. je nielen vedec, ale pôsobil aj ako pedagóg. Prednášal na UKF v Nitre a tiež na Masarykovej univerzite v Brne. Napísal desiatky vedeckých štúdií a niekoľko monografií, z ktorých najcitovanejšou je práca Zbrane a súčasti jazdeckého výstroja na Slovensku v 9. až 14. storočí. Je držiteľom striebornej plakety AÚ SAV v kategórii Dopisujúci člen Archeologického ústavu a bronzovej plakety AÚ SAV v kategórii Významný pracovník AÚ SAV.

Odkazy

Ocenenia
Čestný občan mesta Piešťany
Čestný občan obce Nitrianska Blatnica

Top