Opatrenia Piešťanského informačného centra

Mestská knižnica mesta Piešťany - Piešťanské informačné centrum vydáva tieto opatrenia prevádzky z dôvodu nástupu druhej vlny pandémie - rozšírenia ochorenia COVID-19, ktoré je vyvolané novým koronavírusom SARS-COV-2.

Aby sme sa navzájom chránili, pri návšteve Piešťanského informačného centra je nutné dodržiavať tieto opatrenia:

- vstup a pobyt v informačnom centre je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šatka, šál,...),

- pri vstupe do informačného centra je nutné aplikovať dezinfekciu na ruky, resp. použiť jednorazové rukavice,

-  platí zákaz podávania rúk,

- počet návštevníkov informačného centra v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2, 

- pred informačným pultom je potrebné dodržať stanovenú a vyznačenú diskrétnu zónu. K pultu pristupujte po jednom (neplatí pre členov spoločnej domácnosti),

-  prosíme vás, aby ste pri odchode z priestorov informačného centra použité ochranné prostriedky hádzali do zberného koša na to určeného.

Pri usporadúvaní hromadných podujatí (do 6 osôb vrátane účinkujúcich) je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:

1. Vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),

2. hromadného podujatia sa nesmie zúčastniť osoba, ktorá vykazuje príznaky akéhokoľvek akútneho respiračného ochorenia, a je povinná zostať v domácej izolácii,

3. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,

4. v prípade sedenia musí medzi obsadenými miestami ostať jedno miesto neobsadené (s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti),

5. zakazuje sa podávať alebo konzumovať pokrmy alebo nápoje,

6. dodržiavať rozostupy 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatia, osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať.

Veríme, že aj tieto obmedzenia spoločnými silami prekonáme a prispejeme tak k tomu, aby sme vám naše služby mohli poskytovať v plnom rozsahu.

Top