Vtáctvo Sĺňavy

Piešťany a okolie / Vtáctvo Sĺňavy


Priehrada na rieke Váh - Sĺňava - bola vybudovaná koncom päťdesiatych rokov 20. storočia na juhovýchodnej hranici Piešťan. Hoci vznikla z čisto utilitárnych dôvodov ako akumulačná nádrž madunickej hydroelektrárne, čoskoro sa ukázalo, že táto 430 - hektárová vodná plocha môže mať význam aj pre vtáctvo, a to hneď z viacerých príčin.

Údolím Váhu sa vinie dôležitá migračná cesta vtákov. Vodné a pri vode žijúce druhy ju využívajú pri jarnom i jesennom ťahu ako odpočinkovú stanicu. Zastávka môže trvať v jesennom období niekoľko dní, týždňov či mesiacov. Niektoré druhy na Sĺňave dokonca i prezimujú. Medzi migrujúcimi vtákmi je viac druhov kačíc, husí, potápok, potáplic, volaviek, kalužiakov, pobrežníkov a ďalších vodných a pri vode žijúcich druhov.

K vzácnym hosťom Sĺňavy patria napríklad volavka purpurová, kazarka hrdzavá, turpan čierny, kajka morská, kačica ľadová, pomorník príživný, potáplica ľadová, kulík morský, brehár hrdzavý, rybár krátkozobý či orliak morský. Medzi tie druhy,ktoré v posledných rokoch zvyšujú frekvenciu svojho výskytu, možno zaradiť labuť spevavú a kormorána veľkého.

Niekedy sa možno stretnúť na Sĺňave aj s vtákmi pochádzajúcimi z ďalekých kontinentov. Spravidla ide o exempláre, ktoré uleteli zo zajatia. Zistili sa tu napríklad plameniak ružový, labuť čierna, ibis posvätný, kazarka štíhla, ale i ďalšie zaujímavé druhy.

Zimovanie vtáctva na vodných plochách v okolí Piešťan by mohlo tvoriť samostatnú kapitolu. Tejto problematike bola venovaná zvláštna pozornosť ornitológov a existuje o nej množstvo odbornej literatúry. Vďaka priaznivým mikroklimatickým podmienkam, ktoré súvisia s termálnymi prameňmi i s priaznivou polohou Piešťan, na viacerých miestach voda nezamŕza ani v najtuhších mrazoch a dáva šancu operencom prežiť pre ne najťažšie obdobie roka. Sĺňava sa jednoznačne radí k najdôležitejším zimoviskám vtáctva na Slovensku. K vzácnym zimujúcim druhom patria strnádka snežná, stehlík horský či snehárka vrchovská. Charakteristickým hibernantom je sliepočka zelenonohá.

Po dokončení priehrady chýbali podmienky pre hniezdenie vtáctva. Situácia sa začala zlepšovať, keď v šesťdesiatych rokoch minulého storočia vytvoril Viliam Kubán, ktorý zasvätil svoj život výskumu a ochrane vtáctva Sĺňavy, zelenú enklávu v časti pod pravobrežnou hrádzou. V týchto miestach časom vznikla skutočná oáza pre život operencov. Hniezdia tu trsteniariky, kúdelníčky, kačice, labute a mnohé ďalšie druhy, medzi iným aj bučiačik močiarny. Ešte viac sa rozšírili možnosti pre hniezdenie po roku 1972, keď vďaka ukladaniu vyťaženého štrku vznikol malý ostrovček uprostred priehrady. Na necelých troch hektároch tohto malého ostrova každoročne zahniezdi okolo 7000 párov čajky smejivej. V odborných kruhoch vzbudila pozornosť i správa, že vkrátkom časovom slede zahniezdili na tomto mieste tri druhy čajok, ktoré ako hniezdiče na Slovensku predtým neboli evidované – čajka bielohlavá, čajka sivá a čajka čiernohlavá. Najväčšou vzácnosťou Vtáčieho ostrova je však hniezdna kolónia rybára riečneho v počte vyše 70 párov. Tento druh patrí medzi ohrozené v rámci EÚ. V poslednom období sme tu zaznamenali aj hniezdenie niektorých zriedkavejších kačíc. Hniezdi tu napríklad hrdzavka potápavá.

Potvrdenie výnimočných hodnôt tejto lokality z hľadiska výskytu vzácnych druhov vtáctva sa stalo podnetom prezaradenie Sĺňavy do siete chránených území SR roku 1980. Plocha chráneného areálu zahŕňa 691 ha, z toho samotná vodná nádrž má 430 ha. Dnes sa tu nachádza okrem iného aj najväčšia koncentrácia čajkovitých vtákov na Slovensku. Preto bola táto lokalita právom zaradená medzi významné vtáčie územia z pohľadu Európskej únie. Popri termálnychprameňoch je to ďalšia nezmerateľná hodnota, ktorou príroda obdarila Piešťany.

Chránený areál Sĺňava si zaslúži nielen našu pozornosť a úctu, ale aj pomoc, starostlivosť a ohľaduplnosť.


Kalužiačik malý (Actitis hypoleucos)


Čajka smejivá (Larus ridibundus)


Kačica divá (Anas platyrhynchos)


Hrdzavka potápavá (Netta rufina)


Labuť spevavá (Cygnus cygnus)


Pobrežník krivozobý (Calidris ferruginea)


Labuť čierna (Cygnus atratus)


Kačica chrapka (Anas crecca)


Čajka čiernohlavá (Larus melanocephalus)


Rybár riečny (Sterna hirundo)


Kaňa močiarna (Circus aeriginosus)


Svrčiak slávikovitý (Locustella luscinioides)


Trsteniarik veľký (Acrocephalus arundinaceus)


Kaňa popolavá (Circus pygargus)


Sĺňava


Sĺňava


Autor textu: Kornel Duffek

Autori fotografií: MUDr. Pavel Kaňuščák, Tomáš Hudcovič


Top