Základná umelecká škola Piešťany

obrázok

Kategórie
inštitúcie, školy

Adresa
Teplická ulica, 50
Piešťany
921 01


Tel.: 033 / 771 87 87, 0911 275 722, 033 / 762 15 35 (Teplická ul. č. 94), 033 / 762 55 79 (Štúrova ul. č. 6)
Fax: 033 / 772 51 31
E-mail: zuspn@stonline.sk

riaditeľ, Kamil Vavrinec, DiS. art.

Popis
Základná umelecká škola (ZUŠ) poskytuje základy vzdelania v jednotlivých umeleckých odboroch, pripravuje na štúdium učebných a študijných odborov na stredných školách umeleckého zamerania a na konzervatóriu. Pripravuje aj odborne na štúdium na vysokých školách s umeleckým zameraním.
Poslaním vzdelávania na základnej umeleckej škole nie je len príprava žiaka na ďalšiu profesionálnu dráhu, ale toto vzdelávanie je súčasťou komplexného pôsobenia na jedinca v oblasti estetickej výchovy. Cielene rozvíja vlastné umelecké a estetické potreby žiakov a ich záujmov s následným využitím dosiahnutých vedomostí i zručností v ďalšej umeleckej praxi. ZUŠ v Piešťanoch je štátna škola, ktorá nie je plnoorganizovaná, nakoľko má len tri odbory - hudobný, výtvarný a tanečný, v ktorých organizuje prípravné štúdium (na základe úspešne vykonanej postupovej skúšky zaradenie do základného štúdia), základné štúdium v 1. a 2.časti I. stupňa, základné štúdium II. stupňa a štúdium pre dospelých. Štúdium je záujmové a dobrovoľné za ktoré sa uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole a s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť.
Hudobný odbor: študijné zameranie – spev, základy hudobnej kompozície a hra na hudobnom nástroji: hra na klavíri, keyboarde, akordeóne, husliach, viole, violončele, kontrabase,gitare, zobcovej flaute, priečnej flaute, klarinete, saxofóne, trúbke, pozaune,tube, bicích nástrojoch.
Tanečný odbor: študijné zameranie – tanec: klasický tanec, moderný tanec, ľudový tanec, balet, kreatívny tanec, step, disco tanec, show dance a džezový tanec.
Výtvarný odbor: študijné zameranie - výtvarná výchova: kresba,maľba, grafika, dekoratívne činnosti, modelovanie a práca s materiálom.
Vyučovanie prebieha v popoludňajších hodinách:
Piešťany, Teplická ul. č. 50 (vedenie školy) – hudobný odbor
Piešťany, Teplická ul. č. 94 (elokované pracovisko) –hudobný odbor a hudobná náuka hud. odboru
Piešťany, Štúrova ul. č. 6 (elokované pracovisko) – hudobný, výtvarný a tanečný odbor

Kľúčové slová
školy, základné školy, umelecké školy

Top