Centrum voľného času Ahoj

obrázok

Kategórie
inštitúcie, kultúra

Adresa
Teplická, 83
Piešťany
921 01


Tel.: 033 / 772 65 75, 0911 271 885
E-mail: cvc.piestany@gmail.com

riaditeľ, PaedDr. RSDr. Petráš Miroslav
Tel.: 0915 109 707
E-mail: riaditel.cvc.ahoj@gmail.com

Popis
Centrum voľného času Ahoj je mestská rozpočtová organizácia. Spĺňa charakter otvoreného zariadenia, je prístupné deťom a mládeži od 5 do 30 rokov po celý školský rok, vrátane školských prázdnin. Jeho poslaním je umožniť deťom a mládeži užitočne využiť svoj voľný čas. Zároveň sa snaží aj o výchovné pôsobenie na deti a mládež, protidrogovú prevenciu, spojenie vyučovacieho procesu s mimoškolskými aktivitami.

Činnosť sa vykonáva v jednorazovej forme (besedy) alebo formou krúžkov počas celého školského roka. Skladba krúžkov vychádza najmä podľa záujmu detí a z materiálno-technických možností centra.

Do bohatej ponuky záujmových činností patria aj rôzne súťaže širokého zamerania, jazykové olympiády, tábory a výlety. Okrem toho sa počas celého školského roka centrum venuje aj priebežnému vzdelávaniu sa pedagogických pracovníkov centra voľného času. Počas prázdnin zabezpečuje rôzne prázdninové krúžky, detské tábory s dennou dochádzkou, krátkodobé pobyty v prírode, exkurzie, výlety, sústredenia pre účastníkov pravidelných aktivít centra a širokú verejnosť.

Kľúčové slová
športové hry, kultúra, mládež

Top