Lapin Milan (1948)

Figur

Datum und Geburtsort
14. 05. 1948, Širkovce

Type of authority
Klimatológ

Biographie
Prof. RNDr. Milan Lapin CSc. je významný slovenský klimatológ pracujúci na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, vedúci katedry meteorológie a klimatológie FMFI UK (1996 - 2002), profesor, vedúci oddelenia meteorológie a klimatológie a samostatný vedecký pracovník, pred­seda rigoróznej komisie pre odbor „Meteorológia a klimatológia“, ga­rant doktorandského programu v odbore „Meteorológia a klimatológia“ a garant magisterského programu „Meteorológia a klimatológia“ v odbore „Fyzika“. V rokoch 1971 - 1996 pracoval v Slovenskom hydrometeorologickom ústave v Bratislave a od roku 1996 pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK.
V rokoch 1963 - 1966 študoval na Gymnáziu v Rimavskej Sobote. Následne pokračoval na Komenského univerzite v Bratislave, kde v roku 1971 dokončil štúdium v odbore fyzika, špecializácia meteorológia a klimatológia. Neskôr pokračoval v rokoch 1974 - 1982 v externej ašpirantúre a obhájil titul CSc., (kandidát fyzikálno-matematických vied). Absolvoval aj JASPEX na Univerzite Komenského, špecializácia angličtina.

Links


Top