Erdödy Juraj Leopold (1681 - 1759)

obrázok

Dátum a miesto úmrtia
04. 05. 1759

Pôsobnosť
Hlohovec

Typ autority
Vlastník piešťanských kúpeľov, významný krajinský hodnostár, gróf, predseda uhorskej kráľovskej komory.

Citácia
Slovenský biografický slovník. II. zväzok. E - J. (Martin: Matica slovenská, 1987, Biografické oddelenie, s. 21.)

Životopis
Juraj Leopold Erdödy žil v rokoch 1681 – 1759. Jeho otec bol Krištof Erdödy (1649-1704), matka Zuzana, rod. Palfiová. Mal dve sestry a štyroch bratov, z nich - Ladislav Adam, Gabriel Anton, jágerský biskup (1684-1744). Oženil sa s Teréziou Esterháziovou, s ktorou mal jednu dcéru a päť synov, z nich Anton, Ján Nepomuk, Krištof (?-1777), ktorý svoj smolenický majetok zadlžil na 1 mil. zlatých u talianskych janovských bankárov a tí ho predali Jánovi Pálfimu. Hospodáril na rodových veľkostatkoch, slúžil v armáde, pôsobil v stoličnej a krajinskej správe. V rokoch 1713 -1759 bol tekovský župan, v rokoch 1714 - 1758 správca oravského komposesorátu, r. 1747 krajinský sudca, miestodržiteľský radca, skutočný tajný radca, strážca uhorskej koruny, predseda uhorskej komory, plk. Po otcovi a strýkovi Jurajovi zdedil podstatnú časť rodových majetkov, rozmnožil ich o ďalšie, takže ním vyvrcholila majetková držba rodu. Roku 1720 dostal dotáciu na hrad a panstvo Hlohovec, ktorý po skonfiškovaní Šimonovi Forgáčovi za účasť na Rákociho povstaní pripadlo komore. Juraj Leopold Erdödy hlohovský hrad prestaval na barokový kaštieľ, staré budovy, konštrukcie, klenby prispôsobil novému pôdorysnému členeniu. Namiesto pôvodného hradu sa na kopci nad mestom objavil dvojposchodový štvorkrídlový objekt okolo nepravidelného nádvoria so slávnostným schodiskom, vedúcim na chodbu obtáčajúcu väčšiu časť nádvoria. So súhlasom kráľa ho vyhlásil za fideikomis vo forme majorátu. Roku 1712 vzal od Pavla Esterháziho do prenájmu panstvo hradu Strečno, roku 1752 z nárokov dedičstva po Coborovcoch získal tretinu panstva hradu Ostriež. Vybudoval orgány centrálnej i oblastnej správy svojich majetkov. Roku 1744 kúpil od riaditeľa Spojených baní v Pukanci 32 kuksov a stal sa spoluvlastníkom baní v Pukanci, Hodruši, Novej Bani. Kúpele Piešťany, ktoré patrili hlohovskému panstvu, dal v roku 1754 do prenájmu chirurgovi Michalovi Irnbergovi, ktorý dal na vlastné náklady vybudovať kúpeľné objekty. Od roku 1454 budovali jeho palác v Budíne, na ktorý dodali plťami 1500 kusov opracovaných kvádrov a platní oravskí kamenári zo Bzín, Pucova a Medzibrodia. Roku 1748 rytier zlatej ostrohy.


Top