Prof. PaedDr. Gadušová Zdenka, CSc. (1953)

obrázok

Narodený
11. 09. 1953, Kroměříž

Pôsobnosť
Piešťany, Nitra

Citácia
osobnosti.sk (www.ff.ufk/images/dokumenty/akademicky_senat/asff-gadusova-cv.pdf)

Životopis
1959 - 1968 - Základná škola Holubyho ul., Piešťany
1968 - 1971 SVŠ Piešťany
1971 - 1975 PdF Nitra
1977 - 1980 Interná vedecká ašpirantúra, Moskva
1980 - titul CSc.
1982 - titul PaedDr.
1996 - habilitácia na docenta
Študijné pobyty:
Dánsko
USA
Veľká Británia
V rokoch 1975 - 1989 pôsobila na PdF Nitra, na Katedre ruskej a západnej filológie ako odborný asistent a tajomník katedry.
V roku 1990 bola zástupkyňou vedúceho Katedry anglistiky a germanistiky.
V rokoch 1990 - 1996 zastávala najskôr funkciu zástupkyne vedúceho katedry a neskôr bola vedúcou Katedry anglistiky a amerikanistiky.
V rokoch 1996 - 2002 vykonávala funkciu prodekanky pre vzdelávanie na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa.
Od roku 2002 je dekankou Filozofickej fakulty UKF.
Od roku 2010 je prodekankou pre vedu a výzkum FF UKF v Nitre.
Profesorka Gadušová sa do roku 1990 venovala ruskému jazyku, potom sa zamerala na anglický jazyk. Je tiež spoluriešiteľkou vedecko-výskumných projektov VEGA a KEGA.
Pôsobila aj ako koordinátorka medzinárodných vzdelávacích projektov TEMPUS a iných medzinárodných konferencií a podujatí.
Prof. Gadušová je členkou komisie pre PhD. štúdium vo vednom odbore Teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy, so špecializáciou na Teóriu vyučovania cudzích jazykov na FiF UK v Bratislave.
Pôsobí aj ako školiteľka doktorandov vo vednom odbore Technológia vzdelávania na PdF UKF v Nitre a je členkou expertnej skupiny PHARE pri Ministerstve školstva SR.
V roku2003 jej bola ministrom školstva udelená malá Medaila svätého Gorazda za celoživotnú prácu v rezorte školstva pri príležitosti 50. výročia narodenia. V roku 2009 bola ocenená pamätnou plaketou UKF pri príležitosti 50 rokov vysokoškolského vzdelávania na UKF v Nitre a strieborná medaila PF UKF v Nitre za dlhoročnú prácu pri rozvoji vedy, výskumu a výučby na PF UKF. V roku 2017 jej bola udelená Pamätná medaila pri príležitosti 30. výročia programu Erasmus.

Odkazy


Top