Prof. MUDr. Rovenský Jozef, DrSc. FRCP (1943)

obrázok

Narodený
31. 05. 1943, Humenné

Pôsobnosť
Piešťany

Typ autority
Popredný slovenský lekár - reumatológ, pedagóg, autor viacerých vedeckých monografii a článkov, čestný občan mesta Piešťany.

Citácia
Osobnosti mesta Piešťany 2. 2004. (Piešťany: ProPolis, Mestská knižnica, 2004, s. 24.)
D. Moretová – Životné jubileum profesora Jozefa Rovenského. (Revue Piešťany, leto 2013.)

Životopis
Narodil sa v r. 1943 v Humennom. Po skončení Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity v Brne pracoval tri roky na internom oddelení banskobystrickej nemocnice. Keďže ho zaujímala aj veda, ale aj pacient, s radosťou prijal v roku 1969 pozvanie profesora Siťaja, nestora slovenskej reumatológie, do vtedajšieho Výskumného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch. Urobil si atestáciu z reumatológie, ktorá ho sprevádzala napokon celým životom. Odborné znalosti si rozšíril aj počas študijného pobytu na Reumatologickej klinike v Manchestri. Od roku 1979 viedol Oddelenie balneológie vo VÚRCH v Piešťanoch. Tunajšie pôsobenie prerušil na 4 roky riadením Biologického odboru v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv v Bratislave. V roku 1990 sa vracia, pretože bol menovaný za riaditeľa VÚRCH v Piešťanoch, neskôr premenovaného na Národný ústav reumatických chorôb (NÚRCH). Túto funkciu vykonával do januára 2017. Medzitým stihol obhájiť doktorskú dizertačnú prácu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1991), bol menovaný za univerzitného profesora pre vnútorné choroby na svojej alma mater (LF Masarykovej univerzity v Brne - 1995).
Popri náročnej práci riadenia NÚRCH nezanedbáva ani vedecko-výskumnú činnosť, podieľa sa na realizácii národných a medzinárodných projektov. Profesor Rovenský a jeho tým v NÚRCH majú veľkú zásluhu na zavedení biologickej terapie, najmä pri reumatoidnej artritíde a na rozvoji reumatológie vôbec. Aj vďaka budovaniu registra biologickej liečby a prezentácii výsledkov na medzinárodných konferenciách a kongresoch získali piešťanskí reumatológovia medzinárodný kredit.
Veľmi významná je i publikačná činnosť jubilanta. Profesor Rovenský je autorom a spoluautorom viacerých monografií v odbore reumatológie. Je to napríklad Klinická reumatológia (odborníci ju radia k špičkovým svetovým monografiám), Reumatológia v teórii a praxi, Ilustrovaný imunologický slovník (je považovaný v európskom meradle za ojedinelé encyklopedické dielo) a mnohé ďalšie. Okrem toho autor je členom viacerých redakčných rád, napríklad časopisu Rheumatologia, Česká revmatologie, Alergológia a klinická imunológia či Clinical Experimental Rheumatology.
Je potešiteľné, že takýto odborník venuje čas aj vzdelávaniu mladej generácie - úspešne priviedol k obhajobe 21 doktorandov.
Je vedúcim Kliniky reumatológie Slovenskej zdravotníckej univerzity i členom akademického senátu Univerzity sv. Cyrila a Metoda na Inštitúte fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Trnave. Tiež je členom Slovenskej akadémie vied v Molekulárno-medicínskom centre SAV, predsedom Slovenskej reumatologickej spoločnosti, členom Prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti, držiteľ Zlatej medaily Slovenskej lekárskej spoločnosti, past prezident Slovenskej imunologickej spoločnosti, čestný člen Slovenskej ortopedickej spoločnosti, Českej reumatologickej spoločnosti i Českej imunologickej spoločnosti. Napriek svojim impozantným výsledkom vo vede zostáva profesor Rovenský skromný a tvrdí, že na všetkých úspechoch majú zásluhu aj jeho učitelia a kolegovia.
Začiatkom roka 2017 ho minister zdravotníctva odvolal z funkcie riaditeľa NÚRCH. Profesor Rovenský sa na základe tohto odvolania vzdal aj funkcie hlavného odborníka pre špecializačný odbor reumatológia pre MZ SR. V roku 2019 získal ocenenie Môj lekár. Na ocenenie ho navrhlo OZ Liga proti reumatizmu na Slovensku.

Odkazy

Ocenenia
Rad Ľudovíta Štúra
Čestný občan mesta Piešťany
Pamätná medaila predsedu TTSK
Muž roka

Top