Mgr. Krajč Zamišková Barbora, ArtD. (1983)

obrázok

Typ autority
Herečka, prodekanka Divadelnej fakulty VŠMU

Životopis
Je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (odbor slovenský jazyk – estetika) a Katedry bábkarskej tvorby VŠMU v Bratislave (odbor bábkoherectvo). Doktorandské štúdium absolvovala v Kabinete divadla a filmu v SAV (odbor dejiny divadla). Barbora Krajč Zamišková sa prezentovala aj ako spoluriešiteľka projektov vedecko-výskumných úloh VEGA v Slovenskej akadémii vied, účinkovala v mnohých divadelných inscenáciách a zúčastnila sa na niekoľkých odborných divadelných sympóziách. Vedie Divadlo TUŠ.

Odkazy


Top