Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Piešťany

obrázok

Kategórie
inštitúcie

Adresa
Nábrežie Ivana Krasku, 3/834
Piešťany
921 01


Tel.: 033 / 776 41 11 (ústredňa), 033 /776 48 09 (dispečing)
Fax: 033 / 772 52 72
E-mail: dispecing.pn@svp.sk

riaditeľ, Ing. Slezáková Jozefína
Tel.: 033 / 776 41 01
E-mail: vah@svp.sk

Popis
Slovenský vodohospodársky podnik – správca vodných tokov a povodí na Slovensku. SVP, š. p., je zaradený medzi strategicky dôležité štátne podniky s upraveným spôsobom hospodárenia, pretože má v správe i majetok, ktorý podľa Ústavy SR (čl. 4) je vo výhradnom vlastníctve štátu. Zabezpečuje starostlivosť o vodné toky a na nich vybudovaný hmotný investičný majetok, stará sa o kvantitu a kvalitu povrchových a podzemných vôd. Časť činností Slovenského vodohospodárskeho podniku má charakter výkonov vo verejnom záujme – je to predovšetkým protipovodňová ochrana a vytváranie plavebných podmienok.

SVP má celoštátnu pôsobnosť. Prostredníctvom štyroch odštepných závodov: OZ Banská Bystrica, OZ Bratislava, OZ Košice a OZ Piešťany, zriadených na báze prirodzených povodí (odštepné závody – t. j. bývalé samostatné štátne podniky Povodie Dunaja, Povodie Váhu, Povodie Hrona a Povodie Bodrogu a Hornádu) spravuje vodné toky v dĺžke 33 673 km, 303 vodných nádrží (vrátane poldrov), 3 158 km ochranných hrádzí a kanálovú sieť v dĺžke 1 605 km.

Kľúčové slová
vodné hospodárstvo

Top