Archeologická lokalita Nitra - hrad

Figur

Adresse
Nitra,
Nitra

Beschreibung
V Nitre sa nachádza spolu 6 archeologických lokalít, ktoré dokladujú prvopočiatky vývinu osídlenia a života v Nitre a a jej okolí.
Archeologickým výskumom ešte v 30 - tych rokoch 20. storočia sa zistilo, že kostolík na hrade datovaný dnes na prelom 11. - 12. stor. prekrýva časť etážového staršieho pohrebiska. Jeho existencia i situácia hradného kopca spolu s historickými prameňmi o zriadení biskupstva dovoľuje predpokladať výstavbu hradu už ako významného veľkomoravského hradiska s adekvátnymi početnými architektúrami. Posledné výskumy v tejto lokalite taktiež potvrdili, že súčasný kostol sv. Emerána nie je Pribinov kostol. Dôkazy ležia pod stredovekým cintorínom pri kostole.
Na hrade sa našli aj zlomky keramiky už zo 7. storočia, je ich však príliš málo na to, aby dokazovali osídlenie hradného kopca už v tomto období /dokázané je 9. stor./ Na západnej strane hradného kopca bola odkrytá časť veľkomoravského valu. Pod ním na dvoch úsekoch bol odhalený palisádový žľab, starší ako val.
O existencii kamennej murovanej stavby na vrchole kopca svedčia zvyšky, ktoré boli sekundárne použité pri budovaní veľkomoravského valu. Ten bol postavený z kameňov nasucho, bez malty, tz. že na val bol použitý materiál z rozobranej murovanej stavby. Ďalšie nálezy svedčia o tom, že tu v 9. stor. a začiatkom 10. stor. pracovala šperkárska dielňa. Archeologický výskum v tejto lokalite bol ukončený v r. 1996. Lokalita bola znovu prikrytá a dnes nie je viditeľná.


Top