ThDr. Jantausch Pavol (1870 - 1947)

image

Date and place of birth
27. 06. 1870, Vrbové

Date and place of decease
29. 06. 1947, Trnava

Place of activity
Bratislava, Smolenice, Topoľčany, Ludanice

Type of authority
Biskup, apoštolský administrátor, politik regionálneho významu.

Citation
Piešťanský dekanát. História. Umenie. Osobnosti. (Piešťany: Magma, 2003. s. 102 -103.)

Biography
Pochádzal z rodiny remeselníka. Teológiu študoval vo Viedni. Štúdium ukončil doktorátom, za kňaza ho vysvätili 21. 9. 1893. Ako kaplán pôsobil v Topoľčanoch, v Smoleniciach a v Bratislave - Novom Meste. Roku 1899 sa stal farárom v Dubovej, v rokoch 1906 - 1922 v Ludaniciach, 29. 5. 1922 ho Pius IX. poveril správou slovenskej časti Ostrihomského arcibiskupstva. Stal sa apoštolským administrátorom a roku 1923 apoštolským pronotárom. Za biskupa ho vysvätili v Trnave 14. 6. 1925 - titulárny biskup prienenský. Po otvorení rímskokatolíckej bohosloveckej fakulty v Bratislave ho roku 1937 vymenovali za jej veľkého kancelára. Ešte ako kaplán v bratislavskom Brumentáli začal kázať Slovákom každú nedeľu po slovensky (dovtedy mohli mať v slovenčine len tri kázne do roka). Počas prvej svetovej vojny bol pod policajným dohľadom. Po roku 1918 pomáhal v obciach zakladať slovenské národné rady. Pretože obranou práv slovenského národa a katolíckej cirkvi v novom československom štáte mu najviac vyhovovala Slovenská ľudová strana, stal sa predsedom jej regionálnej organizácie v Topoľčanoch. Po vymenovaní za apoštolského administrátora sa prestal politicky angažovať. Pričinil sa o vybudovanie kňazského seminára v Trnave a o zavedenie štúdia teológie na tomto seminári. Vo svojom rodisku vo Vrbovom dal roku 1930 vybudovať kláštor premonštrátok, ďalší ich kláštor vznikol z jeho iniciatívy v Dvorníkoch pri Hlohovci. Veľké finančné čiastky venoval na stavbu cirkevných škôl a na misie. V čase prvej slovenskej republiky (1939 - 1945) pomáhal politicky a rasovo prenasledovaným, usiloval sa najmä zmierniť postavenie pokrstených Židov. Na jeho zákrok sa vzdalo poslaneckého mandátu niekoľko katolíckych kňazov. Nechal sa pochovať v kaplnke sestier premonštrátok vo Vrbovom.

Links


Top