MUDr. Brežný Jozef (1893 - 1965)

image

Date and place of birth
29. 12. 1893, Tomášikovo

Place of activity
Piešťany

Type of authority
Lekár, zakladateľ piešťanskej nemocnice.

Citation
Kúpeľní lekári v Piešťanoch (Pohľad do histórie). (Bibliotheca Pescana II. (Piešťany: Balneologické múzeum, 2003, s. 66 - 71.))

Biography
MUDr. Jozef Brežný sa narodil 29. 12. 1893 v Tomášikove (Tallos), kde jeho otec pôsobil ako praktický lekár. Ešte ako poslucháč Lekárskej fakulty prišiel do Piešťan s rodičmi. Tu bývali vo vile Trianon na vtedajšej Masarykovej, dnešnej Winterovej ulici. Po skončení štúdia na lekárskej fakulte pôsobil dr. Brežný od roku 1922 v Piešťanoch. Poskytoval pomoc chorým hospitalizovaným v prvom verejnom zdravotníckom zariadení v Piešťanoch s celoročnou prevádzkou, ktoré spomína v Pamätnej knihe mesta Piešťany pod názvom ,, Epidemičná nemocnica ". Bola vybudovaná na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva roku 1911 ako účelová novostavba, na bývalom mestskom trhovisku na dnešnej Vodárenskej ulici. Tu sa liečili infekčné choroby ako šarlach, záškrt, brušný týfus a iné. Nemajetní chudobní sa liečili na ťarchu obce. Pacienti s pohlavnými chorobami sa liečili vo vile dr. Brežného Trianon. Už v prvých rokoch praxe sa u doktora Brežného prebudili podnikateľské sklony. Vilu Amalienhof dal zbúrať a pustil sa do stavby pomerne veľkého kúpeľného sanatória v modernom funkcionalistickom slohu. Išlo o nákladnú stavbu a dr. Brežný sa čiastočne zadlžil. Stavba bola dokončená a odovzdaná do užívania v máji 1930 pod názvom ,, Palace sanatórium dr. Brežný ". Neskôr bolo sanatórium spojené so susednou Luxor - bývalé sanatórium Dr. Schmidta a Dr. Weisza - a prepojené na nemocnicu. To sa nezaobišlo bez stavebných úprav. V rokoch 1930 - 1934 slúžilo výlučne pre kúpeľných hostí a bolo otvorené celoročne. Dr. Brežný sa už dlhší čas pokúšal zriadiť v časti sanatória nemocnicu. Dňa 12. marca 1934 vydala vláda ČSR v Prahe na návrh Ministerstva verejného zdravotníctva a telesnej výchovy, po dohode s ministerstvami vnútra a financií, uznesenie, na základe ktorého bola žiadosť dr. Brežného vybavená. Ministerstvo zdravotníctva mu oznámilo, že má s účinnosťou od 1. decembra 1934 povolené zriadiť na 60 posteliach sanatória Palace nemocnicu s právom verejnosti. Právo verejnosti bolo povolené len pre III. triedu lôžkového nemocničného oddelenia, ktoré malo určenú ošetrovaciu sadzbu, hradenú z účtu ministerstva, alebo nemocenských poisťovní a liečebných fondov. Práve 1. december 1934 sa považuje za deň vzniku nemocnice v Piešťanoch. I. a II. trieda zostávali súkromným ústavom zárobkového rázu v rozsahu 15 postelí. Dr. Brežný, majiteľ sanatória Palace, pokiaľ bol aj štátnym obvodným lekárom, nesmel na nemocničných posteliach vykonávať lekársku službu. A tak sa tam vystriedalo viacero lekárov. V tomto období sa dr. Brežný venoval len kúpeľným pacientom. Podľa Pamätnej knihy mesta Piešťany (s. 276 - 277): ,,... nemocnica dr. Brežného s právom verejnosti zahájila svoju činnosť dňa 20. februára 1935 a za desať mesiacov do konca roku 1935 sa tu hospitalizovalo 1411 chorých, vykonalo sa 495 operácii, zomrelo 8 osôb, pôrodov bolo 37, pri nich zomrelo 8 detí, živých zostalo 14 chlapcov a 15 dievčat.“ Dr. Brežný sa však dostal do finančných ťažkostí a celú budovu Palace odkúpila v apríli 1941 na súdnej dražbe vtedajšia Slovenská republika. Potom pracoval vo Vile Lívia až do roku 1945 , keď odišiel do dôchodku a presťahoval sa do Brna. Ženatý nikdy nebol. V posledných rokoch života bol dlhodobo chorý a zomrel v roku 1965. Je pochovaný na piešťanskom cintoríne na Bratislavskej ceste spolu so svojou sestrou Valériou.


Top