Prof. MUDr. Cmunt Eduard (1878 - 1967)

image

Date and place of birth
02. 08. 1878, Kozárovice

Date and place of decease
21. 05. 1967, Praha

Place of activity
Piešťany, Tešín, Luhačovice, Praha

Type of authority
Lekár, balneológ, pedagóg, publicista, vedecký pracovník, v Piešťanoch pôsobil od roku 1922, zakladateľ Ligy proti reumatizmu.

Citation
Kúpeľní lekári v Piešťanoch (Pohľad do histórie). (Bibliotheca Pescana II. (Piešťany: Balneologické múzeum, 2003, s. 50 - 54.))

Biography
Eduard Cmunt sa narodil v roku 1878 ako syn lesníka v hájovni pri Mirovciach v Stredočeskom kraji. Gymnázium vyštudoval v Písku a roku 1903 bol promovaný na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Po praxi na internom oddelení sa venoval fyzikálnej medicíne a prešiel niekoľkými školami, kde sa pestovala hydroterapia, elektroterapia a masáže. V rokoch 1908 - 1914 pracoval v Luhačoviciach ako kúpeľný lekár. Počas prvej svetovej vojny viedol interné oddelenie v Tešíne a zriadil tam vodoliečbu, elektroterapiu a mechanoterapiu. Neskôr pôsobil v Prahe na fyziatrickom oddelení podolského sanatória, kde mal možnosť pracovať aj vedecky. Osobitnú pozornosť venoval reumatickým chorobám. Roku 1928 bol menovaný za mimoriadneho profesora. Po odchode prof. dr. Vratislava Kučeru prišiel roku 1922 do Piešťan na príkaz Ministerstva zdravotníctva v Prahe jeho žiak Doc. MUDr. Eduard Cmunt. Piešťany v ňom získali dobre erudovaného fyziatra, známeho publicistu, pedagóga a vedeckého pracovníka, ktorý ovládal anglický, francúzsky, poľský a ruský jazyk. V rokoch 1922 - 1939 ako skúsený a erudovaný balneológ orientovaný na reumatické choroby pracoval počas kúpeľných sezón v Piešťanoch. Jeho pôsobenie bolo pre Piešťany veľkým prínosom. Publikoval v češtine, angličtine, francúzštine a poľštine. Postupne sa stal dopisujúcim členom vedeckých spoločností v Krakove, Londýne, Paríži, Berlíne a bol vyznamenaný rádom sv. Sávu a francúzskym rádom Čestnej légie. Z výboru pre reumatizmus roku 1927 vznikla dnes už mohutná celosvetová organizácia Medzinárodná liga proti reumatizmu. Začali sa zakladať v jednotlivých štátoch národné ligy proti reumatizmu a zásluhou prof. Cmunta vznikla aj v ČSR. Už krátko po príchode do Piešťan uverejnil v roku 1924 veľmi potrebnú príručku o účinkoch a indikácii piešťanských kúpeľov, dejinách Piešťan, výletoch do okolia a spoločenskom živote. Aktivizoval piešťanských lekárov k vedeckej práci a mobilizoval aj iných odborníkov k výskumu prírodných zdrojov zo širšieho hľadiska - geologický výskum, výskum termálnej vegetácie, rádioaktivity a iných faktorov. V praktickej balneoterapii obohatil kúpeľné procedúry zavedením subakválnej masáže, propagoval saunu a popri mechanoterapii podľa Zandera predvídal nutnosť používania liečeného telocviku pri reumatických chorobách. Obnovil pitné kúry piešťanskou vodou, venoval pozornosť domácej liečbe sušeným bahnom a propagoval používanie piešťanského bahna v pražských sanatóriách a na klinikách. Prof. Cmunt bol veľmi dobrý, skromný, prístupný človek. Posledný raz navštívil Piešťany v lete roku 1948. Svoj pozitívny vzťah k Piešťanom vyjadril v závere svojho článku, ktorý uverejnil v časopise Saluberrimae pistinienses thermae: ,,A tak doufám, že lázně Piešťany se budou rozvíjeti a zvelebovati jako jedny z prvních našich termálnich míst světové pověsti, což jim, stějne jako celému Slovensku přeji z plna srdce".
Je autorom mnohých monografií. Prekladal aj z ruštiny.
Knihy: Příručka masáže, lázeňských úkonů a pedikury


Top