Novomeský Ladislav (1904 - 1976)

image

Aliases
Laco Novomeský, Andrej Ogrod

Date and place of birth
27. 12. 1904, Budapešť

Date and place of decease
04. 09. 1976, Bratislava

Place of activity
Československo

Type of authority
Popredný slovenský básnik, politik, čestný občan mesta Piešťany.

Citation
Osobnosti mesta Piešťany 2. 2004. (Piešťany: ProPolis, Mestská knižnica, 2004, s. 2.)
Kronika mesta Piešťany, zväzok 1967 - 1977.

Biography
Slovenský politik, ľavicový intelektuál, spoluzakladateľ intelektuálneho zoskupenia DAV, básnik, redaktor, novinár a publicista. Bol tvorcom modernej línie slovenskej poézie a vytvoril jej novú medzivojnovú a povojnovú koncepciu. Počas druhej svetovej vojny bol členom V. ilegálneho vedenia Komunistickej strany Slovenska a jedným z aktívnych organizátorov Slovenského národného povstania. Stal sa podpredsedom povstaleckej Slovenskej národnej rady v Banskej Bystrici. V 50. rokoch bol obvinený z buržoázneho nacionalizmu a vo vykonštruovanom procese odsúdený na 10 rokov väzenia. Čestné občianstvo Piešťan získal 16.12.1957, krátko po prepustení na slobodu. V 60. rokoch bol rehabilitovaný. V Kronike mesta Piešťany sa uvádza: „Národný umelec Ladislav Novomeský je významným proletárskym básnikom v našej literatúre, významnou mierou sa pričinil aj o rozvoj kultúry v Piešťanoch. Na jeho návrh Zbor povereníkov r. 1956 schválil každoročné poriadanie Piešťanského festivalu. Rada Mestského národného výboru v Piešťanoch ako prejav úcty a uznania udelila čestné občianstvo národnému umelcovi Ladislavovi Novomeskému dňa 16. decembra 1957 za obetavú a aktívnu prácu na úseku kultúry v našom štáte a v meste Piešťany.“

Links

Knihy (25)

Awards
Národný umelec
Hrdina ČSSR

Top