MESTO BEZ PRESTÁVKY

obrázok
Zámerom projektu Mesto bez prestávky bolo motivovať deti a mladých ľudí k tomu, aby sa začali viac zaujímať o život mesta a aby aj sami svojím dielom prispeli k jeho zveľadeniu a zviditeľneniu.
Projektom sme sa snažili podporiť u mladej generácie záujem o sústavné spoznávanie a oboznamovanie s mestom, v ktorom žijú, jeho prírodnými, kultúrnymi i historických hodnotami a prispieť tak k zvyšovaniu ich vedomostnej úrovne. Našou prioritou bolo nielen rozšíriť poznatky, ale aj ich podať nezvyčajnou a interaktívnou formou a podporiť tak vedomosti, ktoré získavajú v škole. K nemenej dôležitým cieľom patrila aj prezentácia nových prístupov v metodike regionálnej výchovy a rozvíjanie dialógu medzi pedagógmi, knihovníkmi a kultúrno-výchovnými pracovníkmi.
Počas diskusií po podujatiach sme konštatovali, že sa nám podarilo jednotlivými aktivitami motivovať deti a mladých ľudí, aby sa zamysleli nad tým, čo pre nich znamená a čo všetko charakterizuje mesto a región, v ktorom žijú, aby začali viac vnímať, koľko možností im ponúka a na čo všetko môžu byť hrdí - historické pamiatky, ale aj prírodné bohatstvo - nádherné parky, vzácne stromy a kvety, bohatý kultúrny a spoločenský život, výborné podmienky na športovanie, ako aj na mnohých významných rodákov, ktorí rozšírili naše kultúrne dedičstvo a súčasné osobnosti, ktoré nás úspešne reprezentujú vo svete.
V rámci projektu sme ponúkli deťom a pedagógom podujatia, ktoré slúžili nielen ako doplnok vyučovacieho procesu v nadväznosti na učebné osnovy z dejepisu, prírodovedy a občianskej výchovy, ale aj ako možnosť zmysluplného trávenia voľného času. Okrem toho sme deťom poskytli námety, ako sa vlastnou tvorivou aktivitou môžu podieľať na živote mesta a jeho rozvoji.
Do projektu sme prizvali nielen deti a mladých ľudí, ale aj odborníkov a pedagógov v oblasti architektúry, regionálnych dejín, umenia a kultúry. Jednotlivé podujatia projektu svojím rozsahom a zámerom oslovili širokú verejnosť, vrátane návštevníkov mesta a regiónu.
Projekt Mesto bez prestávky úspešne nadviazal na minuloročný projekt Mapa mesta, v ktorom žijem a ktorý sa už vtedy stretol s pozitívnou odozvou pedagógov, detí, ako aj samotných spoluorganizátorov.

Projekt MESTO BEZ PRESTÁVKY sa realizoval v období od 1. marca 2017 do 31. 12. 2017. Podujatia projektu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Dátum: 03. 01. 2018

Top