Technický skúšobný ústav

obrázok

Kategórie
inštitúcie, ústavy

Adresa
Krajinská, 2929 / 9
Piešťany
921 24


Tel.: 033 / 795 71 11
E-mail: obchodne@tsu.sk

Popis
- Posudzovanie zhody výrobkov podľa zákona č. 264/99 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu certifikácie, skúšania a inšpekcií. Pre túto činnosť má TSÚ Piešťany, š. p. udelenú autorizáciu a používa označenie SKTC - 104;
- Preukazovanie zhody výrobkov podľa zákona č. 90/98 Z. z. o stavebných výrobkoch podľa ­ 15 a 16 v rozsahu:
a) vykonávania certifikácie preukázania zhody stavebných výrobkov
b) vykonávania vstupných a priebežných inšpekcií
c) vykonávania preukazných skúšok stavebných výrobkov ako autorizovaného skúšobného laboratória
vo vecnom rozsahu stanovenom Osvedčením o autorizácii vydaným Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR v Bratislave. Pre túto činnosť TSÚ Piešťany, š. p. používa označenie \"Autorizovaná osoba\" reg. č. CIS 03/1998;
- Overovanie určených meradiel v súlade s autorizačnými listinami Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa zákona č. 142/2000 Z.z. o metrológii. Pre túto činnosť Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p. používa označenie \"autorizované metrologické pracovisko\";
- Kalibrácia meradiel dĺžky, tlaku, momentu sily, elektrických veličín, teploty a overovanie meradiel momentu sily v súlade s osvedčením o akreditácii č. 17/1997 vydaným Slovenskou národnou akreditačnou službou;
- Kalibrácia prístrojov na meranie mechanického kmitania, meračov nelineárneho skreslenia elektrického signálu; overovanie a kalibrácia zvukomerov a integrujúcich zvukomerov, pásmových filtrov, meracích mikrofónov, tlakových akustických kalibrátorov a osobných zvukových expozimetrov súlade s osvedčením o akreditácii č. 41/1999 vydaným Slovenskou národnou akreditačnou službou;
- Skúšanie, atestácia a kódovanie obalov nebezpečných látok a predmetov používaných v cestnej, železničnej, vodnej, námornej a leteckej doprave podľa medzinárodných predpisov (ADR, RID, IATA-DGR (ICAO), IMDG-Code a RTDG) na základe poverenia Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky z 11. mája 1995 č. 1398-232/95;
- Overovanie výherných hracích prístrojov podľa zákona č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov:
- Servis meračov pretečeného množstva vody na základe Rozhodnutia o registrácii ÚNMS SR č. R/I-241/2001 z 19. decembra 2001;
- Prevádzkovanie pohostinskej činnosti v stravovacom zariadení na základe koncesnej listiny Obvodného úradu Piešťany z 19. októbra 1995 č. 1604/95.
- Poradenská a konzultačná činnosť pri budovaní systémov manažmentu kvality podľa noriem STN EN ISO 9000;
- Zaisťovanie prác súvisiacich s rozvojom skúšobných a metrologických činností vrátane informačných systémov podporujúcich tieto činnosti;
- Tvorba a pripomienkovanie slovenských technických noriem predovšetkým členstvom v technických normalizačných komisiách a účasťou na činnosti v medzinárodných a európskych normalizačných organizáciách ISO, IEC, CEN a CENELEC.

Kľúčové slová
inštitúcie, výskumné ústavy

Top