Služby mesta Piešťany, p.o.

obrázok

Kategórie
služby, pre seniorov, inštitúcie

Adresa
Valová, 1919/44
Piešťany
921 39


Tel.: 033 / 791 41 01 (vrátnica), 033 / 791 41 03 (sekretariát)
E-mail: smp@sluzbymesta.sk
Otváracia doba:
Po - Pi: 7.30 - 15.00 h

Riaditeľ, Ing. Dupkaničová Hana
Tel.: 033 / 791 41 02, 0902 899 090
E-mail: dupkanicova@sluzbymesta.sk

Stredisko ekonomicko-obchodné, Ing. Racíková Renáta
Tel.: 033 / 791 41 19, 0911 882 746

Stredisko verejnej zelene, Ing. Verchola Stanislav
Tel.: 033 / 791 41 24, 0911 / 845 807
E-mail: verchola@sluzbymesta.sk

Stredisko pietnych služieb, Zvonárová Jana
Tel.: 033 / 772 69 82, 0903 485 562
E-mail: zvonarova@sluzbymesta.sk

Stredisko údržby, Fiala Peter
Tel.: 0911 431 101
E-mail: fiala@sluzbymesta.sk

Stredisko správy budov a objektov / Parkoviská a trhoviská, Bc. Papay Miroslav
Tel.: 0911 767 326
E-mail: papay@sluzbymesta.sk

Stredisko Zberný dvor, Ing. Gregorička Branislav
Tel.: 0903 036 897
E-mail: gregoricka@sluzbymesta.sk
Otváracia doba:
Po - Pi: 6.30 - 10.30 h, 11.30 - 18.30 h, So: 8.00 -13.00 h

Popis
Služby mesta Piešťany boli zriadené ako príspevková organizácia mesta Piešťany uznesením Mestského zastupiteľstva č. 36/2001 zo dňa 23. 2. 2001 za účelom zabezpečenia verejno-prospešných činností a služieb zverených do pôsobnosti mesta. Štatutárnym orgánom príspevkovej organizácie je riaditeľ menovaný Mestským zastupiteľstvom mesta Pieťany na návrh primátora mesta.

Služby mesta Piešťany spravujú, udržiavajú, čistia, zveľaďujú a chránia majetok mesta Piešťany zverený im do správy na základe Protokolov o odovzdaní a prevzatí majetku mesta Piešťany do správy Služieb mesta Piešťany ako i majetok nadobudnutý vlastnou činnosťou.

Medzi hlavné činnosti Služieb mesta Piešťany patrí najmä správa, údržba a čistenie miestnych komunikácií, zelene mesta, mestských cintorínov a domov smútku, mestských trhovísk a parkovísk, mostov a lávok, mestských budov. Organizácia zabezpečuje prevádzku, údržbu a opravy verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie, spravuje detské ihriská, pieskoviská, fontány, mobilnú ľadovú plochu, sochy i pamätníky a tiež likviduje uhynuté živočíchy na verejných priestranstvách v meste. V skleníkoch pestuje a dopestováva priesady rastlín pre výsadbu mestských záhonov. Tiež realizuje vianočnú a inú príležitostnú, resp. slávnostnú výzdobu mesta.

Kľúčové slová
služby, mestské služby, životné prostredie

Top