Obtokové rameno Váhu

Voľný čas / Príroda / Obtokové rameno Váhu


Obtokové rameno, nazývané Mŕtvym alebo aj Teplým ramenom, tvorí východnú hranicu Kúpeľného ostrova, ale aj mesta Piešťany. Nachádza sa na ľavej strane rieky Váh, od Hornej hate až po Krajinský most.Najvýznamnejším prírodným bohatstvom Obtokového ramena sú termálne pramene a sírne bahno. Na týchto dvoch základných pilieroch boli založené a vybudované Kúpele Piešťany.Napriek každodennému ruchu, ktorý vládne pri Obtokovom ramene,prejde tu množstvo ľudí pešo, na bicykloch a v niektorých častiach aj na autách, obýva tieto ekosystémy množstvo zaujímavých rastlinných a živočíšnych druhov. Žijú tu ryby, obojživelníky, plazy, vtáky, cicavce,mäkkýše, pavúky, hmyz a mnoho ďalších organizmov. Stojaté vody sú bohaté na ryby (kapor, zubáč, pleskáč, plotica, karas, jalec, lieň, ale aj sumec). Je to miesto, kde môžeme vidieť napríklad husté zárasty leknice žltej, v bahne korýtko, počuť kŕkanie žiab, vidieť užovky,korytnačky, vodné vtáky (labuť, volavku, belušu, čajku, rybára, rybárika,kalužiaka, lysku, sliepočku, kačicu), ondatry, na trávnatých brehoch slimáky, vážky aj motýle. Ľudia tu nachádzajú oddych a spolu nažívajú s prírodou.


Leknica žltá

(Nuphar lutea)

Druh z čeľade leknovité, listy plávajú na vode, kvety vyčnievajú nad hladinu. V Obtokovom ramene kvitne v máji a júni, ale i neskôr a tvorí husté zárasty.


Ohniváčik veľký

(Lycaena dispar)

Motýľ z čeľade ohniváčikovité. Zraniteľný druh, má dve generácie, v máji, júni a v júli až septembri. Vyskytuje sa na trávnatých plochách a pri brehoch Obtokového ramena, kde je ojedinelý.


Šidielko ploskonohé

(Platycnemis pennipes)

Menšia vážka z čeľade šidielkovité. Rozšírený a hojný druh stojatých alebo pomaly tečúcich vôd. Dospelé jedince lietajú v máji až septembri. Na behoch Obtokového ramena je hojné.


Užovka obojková

(Natrix natrix)

Had z čeľade užovkovité. Náš najrozšírenejší had, dorastajúci do dĺžky 120 cm a aj viac. V Obtokovom ramene sa zdržiava pri brehoch, dobre pláva, živí sa žabami a rybami.


Skokan zelený

(Pelophylax kl. esculenta)

Žaba z čeľade skokanovité. Je to hybrid- kríženec a vznikol krížením skokana rapotavého so skokanom krátkonohým. V Obtokovom ramene žije početná populácia.


Korytnačka písmenková ozdobná

(Trachemys scripta elegans)

Patrí do čeľade vodnice. Druh, ktorý pochádza z Ameriky. U nás ide o invázny druh, ktorý prenikol do prírody a poškodzuje prirodzené ekosystémy. V Obtokovom ramene je premnožená.


Labuť hrbozobá

(Cygnus olor)

Zúbkozobec z čeľade kačicovité, náš najväčší vodný vták. V Obtokovom ramene sa vyskytuje v niekoľkých pároch, hniezdi tu, vychováva svoje mláďatá a aj zimuje.


Beluša malá

(Egretta garzetta)

Brodivý vták z čeľade volavkovité. Je menšia ako beluša veľká, má tmavý zobák a žlté spodky nôh. V Obtokovom ramene som pozoroval v auguste a septembri 1 až 3 jedince.


Volavka popolavá

(Ardea cinerea)

Veľký, štíhly a plachý, brodivý vták z čeľade volavkovité. V Obtokovom ramene loví v plytkých vodách najmä ryby,ale aj žaby a hmyz. Zdržiava sa aj na blízkych poliach.


Kačica divá

(Anas platyrhynchos)

Patrí medzi zúbkozobce z čeľade kačicovité. Samček je pestro sfarbený so zelenou hlavou, žltým zobákom, samička je hnedá s tmavo sivým až hnedým zobákom. V Obtokovom ramene je hojná, hniezdi na zemi pri brehoch, v tráve, alebo pod kríkmi.


Beluša veľká

(Egretta alba)

Patrí do čeľade volavkovité. Má oranžovožltý zobák a tmavé nohy. Veľká je približne ako volavka popolavá. V Obtokovom ramene najčastejšie loví ryby. Na neďalekých poliach tvorí menšie skupinky s volavkou popolavou.


Sliepočka vodná

(Gallinula chloropus)

Patrí do čeľade chriašteľovité. Je tmavo sfarbená so žltozelenými nohami a červenožltým zobákom. Málo lieta,väčšinou kráča po bahne a vodných rastlinách. V Obtokovom ramene je zriedkavejšia, ale pravidelne tu hniezdi.


Text a foto: Roman Tibenský


Top