ThDr. Jantausch Pavol (1870 - 1947)

obrázok

Narodený
27. 06. 1870, Vrbové

Dátum a miesto úmrtia
29. 06. 1947, Trnava

Pôsobnosť
Bratislava, Smolenice, Topoľčany, Ludanice

Typ autority
Biskup, apoštolský administrátor, politik regionálneho významu.

Citácia
Piešťanský dekanát. História. Umenie. Osobnosti. (Piešťany: Magma, 2003. s. 102 -103.)

Životopis
Pochádzal z rodiny remeselníka. Teológiu študoval vo Viedni. Štúdium ukončil doktorátom, za kňaza ho vysvätili 21. 9. 1893. Ako kaplán pôsobil v Topoľčanoch, v Smoleniciach a v Bratislave - Novom Meste. Roku 1899 sa stal farárom v Dubovej, v rokoch 1906 - 1922 v Ludaniciach, 29. 5. 1922 ho Pius IX. poveril správou slovenskej časti Ostrihomského arcibiskupstva. Stal sa apoštolským administrátorom a roku 1923 apoštolským pronotárom. Za biskupa ho vysvätili v Trnave 14. 6. 1925 - titulárny biskup prienenský. Po otvorení rímskokatolíckej bohosloveckej fakulty v Bratislave ho roku 1937 vymenovali za jej veľkého kancelára. Ešte ako kaplán v bratislavskom Brumentáli začal kázať Slovákom každú nedeľu po slovensky (dovtedy mohli mať v slovenčine len tri kázne do roka). Počas prvej svetovej vojny bol pod policajným dohľadom. Po roku 1918 pomáhal v obciach zakladať slovenské národné rady. Pretože obranou práv slovenského národa a katolíckej cirkvi v novom československom štáte mu najviac vyhovovala Slovenská ľudová strana, stal sa predsedom jej regionálnej organizácie v Topoľčanoch. Po vymenovaní za apoštolského administrátora sa prestal politicky angažovať. Pričinil sa o vybudovanie kňazského seminára v Trnave a o zavedenie štúdia teológie na tomto seminári. Vo svojom rodisku vo Vrbovom dal roku 1930 vybudovať kláštor premonštrátok, ďalší ich kláštor vznikol z jeho iniciatívy v Dvorníkoch pri Hlohovci. Veľké finančné čiastky venoval na stavbu cirkevných škôl a na misie. V čase prvej slovenskej republiky (1939 - 1945) pomáhal politicky a rasovo prenasledovaným, usiloval sa najmä zmierniť postavenie pokrstených Židov. Na jeho zákrok sa vzdalo poslaneckého mandátu niekoľko katolíckych kňazov. Nechal sa pochovať v kaplnke sestier premonštrátok vo Vrbovom.

Odkazy


Top