Pečeňadský kostol

image

Establishment date
rok 1896

Adress
Pečeňady,
Pečeňady

Description
Roku 1113 uhorský kráľ Koloman vydal listinu, ktorá potvrdzuje majetky zoborského opátstva. V nej sa spomína na rieke Holeške,, villa Spectaculi “ (dedina strážcov), ktorá sa nesprávne stotožňovala s Pečeňadmi a ktorú možno stotožniť s obcou Stráže (dnes súčasť Krakovian). Slovenský historik Branislav Varsík upozorňuje v Zoborskej listine na opis hraníc dediny Bohunice (villa Bagan), ktoré susedili so strážcami (cum speculatoribus). Tieto kráľovské stráže (speculatores) východne od Bohuníc bezpečne stotožňuje s Pečeňadmi, ktoré ležali na línii obranných zásekov na rieke Dudváh.
V najstarších písomných dokladoch sa obec uvádza ako villa Bissenorum/Byssenorum (1208 -1209, 1216) a villa Beseneu (1254). V preklade to znamená strážna dedina Pečenehov. V neskorších rokoch sa názov obce vyskytuje v obmenách Bessennyö, Besseneu (1379), Byssenew (1394), Besenew (1359/1405).
Kostol postavený v roku 1896 bol zasvätený Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Ide o jednoloďový sieňový priestor zaklenutý zrkadlovou klenbou s rímsou. Vnútorné zariadenie je romantické z čias výstavby kostola.

Foto: Róbert Tománek


Top